Podczas codziennych rozmów wielu z nas używa zwrotu dobra osobiste, ukrywając pod jego treścią rozmaite i bardzo często subiektywne wartości. Czym zatem są dobra osobiste według prawa cywilnego.

Ochrona dóbr osobistych to jedno z zadań, jakie nałożone są na prawo cywilne. Zanim jednak zaczniemy mówić o ich ochronie, powiemy o tym, czym one są i jak zostały sklasyfikowane. Wspomnimy także o zakresie ochrony oraz źródłach do których należy się odnieść.

Regulacja

Jednym z podstawowych źródeł prawa w przypadku dóbr osobistych jest kodeks cywilny, a dokładnie mówiąc jego 23 i 24 artykuł. Omówienie regulacji rozpocznijmy od art.23 bowiem on, w swej krótkiej treści zawiera istotę instytucji. „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Jak widać, przepis ten jest napisany niezwykle syntetycznie, a co za tym idzie jego zrozumienie, nie stanowi żadnego problemu. Jednocześnie należy zauważyć, że katalog dóbr znajdujący się w przepisie nie jest katalogiem zamkniętym. Jest to szczególnie ważne i pokazuje nam, jak ogromną rolę odgrywają dobra osobiste we współczesnych systemach prawa. Przejdźmy do art. 24, który traktuje o środkach ochrony wyżej wspominanych dóbr.

Środki ochrony

Aby móc w pełni poruszyć wspomnianą problematykę należy przytoczyć regulację prawną.

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Regulacja ta jest stosunkowo obszerna aczkolwiek napisana jest w sposób przejrzysty i zrozumiały toteż jej omówienie nie jest konieczne.

Podsumowanie

Dobra osobiste to szczególna kategoria dóbr podlegająca ochronie. Pamiętajmy o tym i korzystajmy mądrze ze wspomnianej instytucji.

Komentarze