Świąteczna krzątanina bardzo często niesie za sobą niebezpieczeństwo nieprzemyślanych zakupów. Nieprzemyślanych nie oznacza zbędnych, lecz dokonanych bez należytej staranności, której zachowanie pozwoliłoby na uniknięcie nabycia produktu niespełniającego naszych oczekiwań. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi instytucja umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa, która pozwoli nam na odstąpienie od niej po spełnieniu ściśle określonych przesłanek. Zapraszam.

Aby mówić o umowie, należy wyodrębnić co najmniej dwie strony. W tym przypadku stronami będą konsument – podmiot nieprofesjonalny, któremu przysługuje szeroki zakres ochrony, oraz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą – profesjonalista. Zaś przedmiotem umowy będzie np. telefon komórkowy nabyty za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorcy. Jest to prezent świąteczny, który dociera do konsumenta 22 grudnia – od tej chwili zaczyna konsumentowi biec termin do odstąpienia od umowy. Dla przypomnienia: wynosi on dni czternaście od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez niego lub osobę trzecią przez niego wskazaną, a nie będąca przewoźnikiem. Odbiorca dysponuje zatem dostatecznie długim terminem, żeby rzecz zwrócić. Co ważne, odstąpienie przez niego od umowy nie wymaga podania przyczyny oraz nie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów za wyjątkiem wyłączenia zawartego w ustawie.

Brak pouczenia brakiem prawa?

Co jednak w sytuacji, w której nie zostaliśmy o tym prawie przez przedsiębiorcę poinformowani ? Wówczas zastosowanie ma nie tylko termin 14-dniowy, ale także drugi, który nazwać możemy ekstraterminem i który wynosi 12 miesięcy. Jego bieg rozpoczyna się z upływem ostatniego dnia terminu 14-dniowego.

W praktyce najpierw liczymy 14 dni od chwili odebrania paczki z telefonem i do tego doliczamy nasz ekstratermin. To jednak nie wszystko. Jeśli przedsiębiorca poinformuje nas w ciągu biegu ekstraterminu o prawie do odstąpienia od umowy, termin ten wygaśnie nam po upływie 14 dni od informacji przedsiębiorcy. Mówiąc po ludzku. Paczkę odebraliśmy i nie było informacji o prawie do odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca w trakcie biegu ekstraterminu się zorientował i pouczył nas o tym prawie. Wówczas ten ekstratermin zakończy swój bieg po upływie 14 dni od odebrania pouczenia.

Jak odstąpić od umowy?

Kwestię tą reguluje art. 30 przedmiotowej ustawy, który traktuje o złożeniu przez konsumenta oświadczenia. To oświadczenie stanowi załącznik, który jest gotowym formularzem – wystarczy go wypełnić i przesłać przedsiębiorcy. W dobie cyfryzacji ustawodawca przewidział jednak jeszcze jedną możliwość odstąpienia od umowy. Jest nią złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. To alternatywa, której pojawienie się jest zależne od podmiotu prowadzącego działalność. Pamiętajmy jednak, że jeżeli się na nią zdecydujemy, przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania nam potwierdzenia jego otrzymania na nośniku trwałym. Zapytacie: jak dochować terminu? Jak skutecznie złożyć oświadczenie? Otóż do zachowania terminu do złożenia oświadczenia wystarczy wniesienie go przed upływem terminu. Aby kwestie tą rozwiązać komplementarnie, trzeba wspomnieć o treści art. 31 i skutkach, jakie niesie odstąpienie od umowy. Najprościej rzecz ujmując, odstąpienie od umowy jest równoznaczne z uznaniem tej umowy za niezawartą.

Komentarze