W jednym z artykułów wspominałem, że na czynności komornika przysługuje nam skarga. Niemniej jednak komornik z reguły występuje w sprawach cywilnych. Co zaś w sytuacji, gdy wierzycielem jest organ skarbowy czy ZUS?

Gdzie znaleźć informację na temat skargi?

O skardze traktuje art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

„Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego”.

Jak widać, każdy, kto uważa, że czynności dokonane przez organ są niezgodne z prawem, ma prawo wnieść taką skargę do organu, który tę egzekucję prowadzi. Jednak by skargę wnieść, należy spełnić jeszcze kilka warunków, o których poniżej.

Komu przysługuje skarga?

Na to pytanie znajdujemy odpowiedź w § 2 omawianego artykułu:

„Na przewlekłość postępowania egzekucyjnego skarga przysługuje również wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, a także podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku”.

By uprościć i przyspieszyć weryfikację, kto jest kim, poniżej podmioty wymienione po myślnikach:

  • wierzyciel, który nie jest egzekutorem, np. wierzyciel cywilny;
  • osoba trzecia, której prawa naruszono czynnością, np. wspólnicy spółki;
  • oczywiście osoba, która uważa, że czynności są niezgodne z prawem.

Termin

W tym wypadku wynosi on 14 dni. Pytanie tylko, jak je liczyć. Odpowiedzi dostarcza § 3: liczy się to od dnia zawiadomienia o czynności egzekucyjnej. Nie musi nastąpić wykonanie czynności, by termin zaczął biec.

Co w przypadku, gdy naszą skargę ktoś odrzuci?

Należy sporządzić zażalenie na wydane odrzucenie skargi. Wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu niższego stopnia. Termin na sporządzenie liczy się według zasad ogólnych z KPA, czyli mamy 14 dni.

Gdy przyjmą skargę

Zgodnie z § 5a „w przypadku uwzględnienia skargi na czynności egzekucyjne organ egzekucyjny uchyla zakwestionowaną czynność egzekucyjną lub usuwa stwierdzone wady czynności”. Komentarz zbędny.

Forma skargi

Aby skargę uznać za prawidłowo sporządzoną, musi ona spełniać wymogi pisma urzędowego, czyli w jej treści musimy zawrzeć:

  • przedmiot skargi,czyli zaskarżaną przez nas czynność;
  • podstawę prawną naszego żądania, np. naruszenie art. 54 ustawy prawo bankowe;
  • zachowanie organu, czyli to, co chcemy, aby zrobił organ – nawiązując do przykładu powyżej, np. zwrot nieprawidłowo zajętej kwoty na rachunku bankowym;
  • nasz podpis.

Podsumowanie

Skarga na czynności organu administracji służy kontroli postępowania. Zaletą w tym przypadku jest fakt, że za skargę nie musimy wnosić opłat. Pamiętać należy, że gdy organ zatwierdzi skargę, to nie wstrzymuje ona postępowania egzekucyjnego.

Komentarze