Jeśli komornik nie wywiązuje się z swoich obowiązków lub prowadzi egzekucję w niewłaściwy sposób, możesz złożyć skargę na jego postępowanie. Jak to zrobić?

Czym jest skarga na czynności komornika?

Jest to czynność dokonywana przez strony lub inne osoby, których prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynności komornika została uregulowana w art. 767 KPC. Przepis ten stanowi niezwykle obszerne źródło informacji o skardze, toteż jego omówienie będzie szczegółowe.

Gdzie skargę wnieść?

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania, a komornik musi w terminie trzech dni sporządzić uzasadnienie co do zaskarżonej czynności. Następnie taki komplet dokumentów przekazywany jest do sądu rejonowego.

Kto może wnieść skargę?

Odpowiedzią na to pytanie jest art. 767 § 2 KPC, który wyraźnie wskazuje, kto może wnieść skargę. Może to zrobić strona (dłużnik, wierzyciel) lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Jaka forma?

Informacje dotyczące formy znajdziemy w art. 767 § 3 KPC:

„Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem”.

Termin na wniesienie skargi

Termin ten według KPC wynosi siedem dni. Okej – siedem dni, ale liczone od kiedy? Termin ten liczony jest od dnia dokonania czynności przez komornika, gdy strony wiedziały o tym. Termin ten może być liczony również od dnia zawiadomienia o tym, że czynność taka będzie miała miejsce. To trochę bardziej opresyjne, bo komornik nie musi dokonać czynności, a skargę i tak trzeba wnieść.

Podsumowanie

Skarga to instrument służący zapewnieniu prawidłowego toku postępowania egzekucyjnego. Służy on do kontroli praworządności i zapewnienia równowagi w toku przeprowadzanego postępowania. Pamiętajmy o tym, zanim bezradnie rozłożymy ręce. Dłużnik ma nie tylko obowiązki, ale także prawa. Na zakończenie, ostrzegam przed zbyt pochopnym wnoszeniem takowych skarg, gdyż koszt jednej wynosi 200 zł.

Komentarze